Kisah  

Surau.co – Kisah ini terjadi pada istri Rasulullah yang lain bernama Shafiyyah. Shafiyyah bin Huyai…