Kisah  

Surau.co – Pada pemerintahan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khathab, Abu Fadhl hidup…